Raad van Advies en TAWE

Raad van Advies

De SWE wordt ondersteund door een Raad van Advies die het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. In deze raad hebben de verschillende belangencategorieën (bewoners, gebruikers, eigenaren, recreanten, milieu- en landschapsorganisaties) een plek. De leden hebben zitting in de raad op persoonlijke titel en zonder last en ruggespraak. De SWE legt jaarlijks verantwoording af in een openbare jaarvergadering.

TAWE

Om de diverse belangen van en op de Wageningse Eng verder te verankeren heeft het gemeentebestuur een Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng (TAWE) ingesteld. Deze commissie is door het college van B&W ingesteld en benoemd via een art. 84 commissie/verordening. De leden van deze TAWE hebben geen zitting of betrokkenheid bij de SWE of Raad van Advies. De TAWE adviseert – gevraagd en ongevraagd- het college van Burgemeester en Wethouders over gemeentelijke beleidsontwikkelingen, vergunningverlening en alle andere zaken met betrekking tot de Wageningse Eng.

Met deze constructie van de SWE, Raad van Advies en TAWE zijn de beheertaken van de Wageningse Eng en de adviestaken aan de gemeente formeel gescheiden.