Missie en visie

Missie

De SWE streeft er naar de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de Eng te behouden en waar mogelijk te versterken.

Visie

De SWE wil bijdragen leveren aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame gebruiksvormen, waaronder:

  • Een open landschap, door het behoud en versterking van zichtvlakken met de beleving van rust en ruimte
  • Landgebruik dat kleinschalig en overwegend biologisch van aard is
  • Behoud van het karakteristiek glooiende uitloopgebied voor bewoners van Wageningen
  • Ruimte voor verbrede functies: lichte vormen van recreatie, zorg en welzijn, educatie en natuurbeheer, mits niet in strijd met de overige punten
  • Behoud, herstel en herkenbaar maken van cultuurhistorische waarden
  • Ontwikkeling van ecologische waarden en verantwoord groen- en landschapsbeheer en dierenhouderij
  • Het bevorderen van een bij het vorenstaande passend gebruik van de Wageningse Eng.

De missie en visie liggen verankerd in de statuten van de Stichting.