Reactie SWE op concept-uitgangspuntennotitie

Waardevol overzicht. Geeft nog eens weer wat men zo waardeert en ook wat er ebter kan en waar kansen liggen. Prima voor onze agenda voor de toekomst. Overzicht van planologie maakt ook maar weer eens duidelijk hoe complex en gelaagd de ruimtelijke kwaliteit wordt gereguleerd. Alles goed bedoeld, maar het is onduidelijk welke prioriteit er tussen de verschillende ruimtelijke afwegingskaders gelden. Dat voelt ongemakkelijk. En vooral ook wie dan uiteindelijk besluit of iets inpasbaar is of niet. Daar zouden we graag meer helderheid over willen zien. Wie beslist waarover?

Nieuw voor de SWE is dat de structuurvisie aangeeft dat de Wageningse Eng geschikt is voor de aanleg van zonneparken. Die aanduiding hebben wij helemaal gemist. Wat ons betreft is geschikt nog wel iets anders dan gewenst. Overigens zijn wij van mening dat we moeten onderzoeken hoe de eng kan bijdragen aan de energie-opgave. Daarbij geldt dan wel dat de eventuele verdiensten uit een initiatief op zijn minst ook ten goede zouden moeten komen aan de kwaliteiten van de eng.

Ook leuk dat ons project ‘Zicht op de Eng’ wordt opgevoerd. Wij hebben de bijbehorende subsidie nog steeds niet toegekend gekregen, maar deze berichtgeving stemt de SWE hoopvol.

De herkomst van de lange opsomming van uitgangspunten is niet te achterhalen. Onder het kopje wonen staat een aantal uitgangspunten waar wij het zeer mee oneens zijn. Dat betreft:

  • Eén woning terugplaatsen op een terrein waar een bedrijf stopt is geen probleem, mits landschappelijk goed ingepast. (Rood voor rood)
  • Eventuele nieuwe woningen zouden kunnen aansluiten op oude lintstructuur.
  • In het oude ziekenhuis komt voorlopig tijdelijke bewoning (COA), in de toekomst kan hier permanente bewoning komen.
  • Illegale bouwwerken inventariseren en legaliseren waar mogelijk

Het gaat ons dus om het woordje bewoning. We zien geen of nauwelijks mogelijkheden voor uitbreiding van bouwvlakken of woningen op de Wageningse Eng. De Eng is geen plek om het woningtekort van de gemeente Wageningen op te lossen.

De Eng welstandvrij maken lijkt ons op voorhand ook geen goed idee

Tot slot. Veel zaken en ambities die genoemd worden en die inzetten op een versterking van de beleving en gebruik (ook door de jeugd), de landschappelijke kwaliteit, de biodiversiteit en de leefbaarheid kunnen op onze steun rekenen. Wij werken aan het open landschap van de met haar unieke kenmerken en kwaliteiten en waarvan het kleinschalig en intensief gebruik een inherent en zeer gewenst onderdeel uitmaakt.
Ronald Lanters
21 februari 2018