Raad van Advies

De SWE wordt ondersteund door een Raad van Advies die het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. De RvA met hun achterliggend netwerk brengt waardevolle kennis en ervaring in. Zij voelt zich verbonden met de visie op de Wageningse Eng.
In deze raad hebben de verschillende belangencategorieën (bewoners, gebruikers, eigenaren, recreanten, milieu- en landschapsorganisaties) een plek. De leden hebben zitting in de raad op persoonlijke titel en zonder last en ruggespraak.

Freek Aalbers

voorzitter Raad van Advies

Ik woon in de Bovenbuurt van Wageningen op een bebouwd stukje (van de oorspronkelijke) Wageningse eng. Ik heb een grote passie voor landschap en natuur en ben maatschappelijk betrokken. In mijn dagelijks werk zet ik me in voor herstel van het streekeigen landschap en natuur. In mijn vrije tijd breng ik graag tijd door op de Eng als recreant of gebruiker van een moestuin. De Wageningse eng is een bijzonder gebied, waar ik aan verknocht ben. De eeuwenoude, glooiende akkers, gescheiden door bosjes en houtwallen bieden een fraai aanzicht en een herinnering aan het historisch landgebruik. De oude (zand)paden- en verkavelingsstructuur, de historische patronen zoals de Peppelderbrink aan de Wildekamp en de Leeuwerbrink aan de Grintweg met hun kolken en de voormalige veedriften zijn de moeite waard om actief te beschermen en zichtbaarder maken. De Eng moeten we koesteren en daarom zet ik me graag in om een positieve bijdrage te leveren aan behoud en verbetering van de bijzondere kwaliteiten van de Eng. Ik houd ervan dat dingen op gang komen en tot concrete resultaten leiden. Zo organiseer ik al jaren de Natuurwerkdag op de Eng in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zuid-West Veluwe en Mooi Wageningen. Hierbij snoeien we opgroeiende bomen en struiken terug om de unieke openheid van de Eng te behouden. Daarnaast hecht ik veel aan waarde aan draagvlak en participatie. Het ligt in mijn aard om mensen en partijen met elkaar te verbinden. Daarom heb ik via de klankbordgroep namens de natuur- en landschapsorganisaties deelgenomen aan het proces om tot een breed gedragen visie voor de Eng te komen. Na vaststelling van de visie heb ik de rol als voorzitter van de RvA opgepakt, waarbij ik zorg voor korte lijntjes tussen het bestuur en de RvA.

Herman Savenije

contact volkstuinen

Sinds begin 2021 zit ik in de Raad van Advies van de SWE en ben als zodanig aanspreekpunt voor allerlei zaken die te maken hebben met volkstuinen op de Eng.

Verspreid over de hele Eng zijn er verschillende grondeigenaren die volkstuinen verhuren op volkstuincomplexen en volkstuinders die een eigen stukje grond bezitten. Er zijn momenteel ruim 600 volkstuinders. Zij vormen in hun totaal en diversiteit een belangrijke groep gebruikers op de Eng.
Net als in de rest van Nederland is er ook in Wageningen veel belangstelling voor volkstuinen. Zelf heb ik met veel plezier een volkstuin aan de Dolderstraat.

Als contactpersoon volkstuinen zie ik als een belangrijke ambitie dat de volkstuinders plezier aan hun hobby beleven en tegelijkertijd dat ze individueel en als groep zo goed mogelijk bijdragen aan een mooie, duurzame en diverse Eng. De Visie Wageningse Eng, die de gemeente Wageningen op 15 juni 2020 heeft vastgesteld, is daarbij een belangrijke referentie.
Een goede informatievoorziening, communicatie en dialoog (korte lijntjes) over ontwikkelingen en initiatieven die de volkstuinen en volkstuinders op de Eng aangaan, vind ik belangrijk. Hiervoor probeer ik een netwerk van contacten te onderhouden, tuinders te ontmoeten, en waar mogelijk initiatieven van de grond te krijgen en te ondersteunen die het plezierig tuinieren en een mooie Eng bevorderen

Heb je vragen, ideeën of concrete suggesties, aarzel dan niet me aan te spreken of contact op te nemen via mijn e-mail: herman.savenije@planet.nl

Marten Renkema

contact bewoners

 Ik woon samen met mijn echtgenote vanaf 1993 op de Eng, aan de Dolderstraat in het midden tussen de Diedenweg en de Zoomweg.
Sinds 1999 ben ik in de weer met de Eng. Dat begon met een uitnodiging van de toenmalige wethouder Rik Eweg om onderdeel te worden van een netwerk van mensen die het beste voor hebben met de Eng en na willen denken over de toekomst. Een klankbord-functie. En dat is tot op heden het geval. Tegenwoordig gelieerd aan de Stichting Wageningse Eng, daarvoor lid van de klankbordgroep die samen met de gemeente de Visie Wageningse Eng verantwoordelijk is voor de Visie Wageningse Eng (2020).

Schroom niet mij te contacten als u vragen of opmerkingen via de mail (marten@renkema.nl) of telefonisch 06 53857056.
En u hoeft niet perse onder de categorie bewoner te vallen 😉

Met vriendelijke groet, Marten

Vacature - wn Ciska vd Genugten

contact dierhouders

Ik ben al sinds 1998 actief op de Eng, eerst 9 jaar als bestuurslid van De Nieuwe Ronde, de laatste jaren als dierhouder. De Wageningse Eng is een prachtig landschap, waar veel mensen plezier aan hebben, zowel de mensen die er wonen of werken, een volkstuin hebben of dieren houden, als degenen die op mooie (en minder mooie) dagen op de Eng wandelen of fietsen. De Eng is echter ook kwetsbaar. Sluipenderwijs verandert het karakter, gebeuren er dingen waarvan je je afvraagt of dat wenselijk is en of het de Eng wel ten goede komt. Gelukkig is er nu een visie, waarin staat wat er waardevol is aan de Eng en waar we met de Eng naartoe willen. De Stichting Wageningse Eng heeft zich tot doel gesteld om te helpen de visie te realiseren en zoveel mogelijk mensen daarbij te betrekken. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij, eerst in de Klankbordgroep van het visieproces, nu als voorzitter van de SWE.

Ik ben in 1990 in Wageningen komen wonen om Biologie te studeren en vervolgens blijven hangen. Ik werk al ruim 23 jaar bij Geldersch Landschap & Kasteelen als Specialist Cultuurhistorie.

Trudi van Ingen

contact natuur- en landschapsorganisaties

Sinds 2005 ben ik betrokken bij de Eng. Vanaf dat jaar organiseerde ik een aantal jaren ‘veldwerk’ voor de Afrikaanse cursisten van een 3-weekse cursus ‘local governance’. De Eng was een ideaal veldwerk gebied omdat in die jaren veel conflicten speelden tussen verschillende gebruikers- en belangengroepen op de Eng. Hoewel voor de cursisten de Eng een gebiedje van ‘postzegelformaat’ was, herkenden ze wel degelijk uit eigen ervaring de problemen die er speelden: conflicterende belangen tussen verschillende groepen op een beperkt stukje grond, maar ook tussen individuele belangen en ‘gemeenschapsbelang’. In 2009 werd een einde gemaakt aan de impasse die was ontstaan door de oprichting van de SWE, RvA en de TAWE. Ik werd toen gevraagd als vertegenwoordiger van natuur en Landschap in de Raad van Advies. Eén van de conclusies was destijds dat ‘de verschillen van mening over de toekomst van De Eng eigenlijk niet zo heel ver uiteenlopen, dat men het voor 90% met elkaar eens is.’ Vanuit die spirit is in 2019/2020 door vertegenwoordigers van verschillende gebruikers- en belangengroepen de huidige visie op de Wageningse Eng ontwikkeld. Het unieke en prachtige landschap van de Eng heeft een hoge biodiversiteit, ontstaan vanwege het diverse landschapsgebruik. Ik hoop als lid van de RvA mijn bijdrage te kunnen leveren aan het behouden of vergroten daarvan.
Over mijzelf: Ik heb biologie gestudeerd in Wageningen en daarna 16 jaar in ontwikkelingslanden gewerkt, waar ik me vooral heb ingezet voor duurzaam beheer en gebruik van bossen en kustgebieden. Weer terug in Wageningen wilde ik me ook lokaal inzetten voor duurzaamheid en ben ik actief geworden in het Platform Duurzaam Wageningen. Ik werk nu bij Tropenbos International. Mocht je vragen hebben, suggesties voor het vergroten van biodiversiteit, of mij attent willen maken op bedreigingen van biodiversiteit, neemt dan contact op met mij op trudivaningen@hetnet.nl

Conny Almekinders

contact agrarische ondernemers

Ik zit ik in de Raad van Advies van de SWE als vertegenwoordiger en aanspreekpunt van agrariërs en anderen die hun grond in agrarische gebruik hebben.

Zelf ben ik samen met mijn partner de gelukkige en trotse eigenaars van 6700 m2 meter grond op de noordelijkste punt van de Wageningse Eng waarop we veelal gerst of rogge verbouwen. De grond heeft een Skal certificering en het barst er van de biodiversiteit. We hebben er ook nog een bijenstal staan. Met dit stukje grond zijn wij ook onderdeel van de Stichting de De Wageningse Korenschoof die cultuur-historisch en ecologisch landschapsbeheer als missie voelt. Als Wageningse Korenschoof verkopen we Ons Bier en leveren aan de Wageningse voedselketen (meel voor Molen de Vlijt, Bakker Stroop, mout naar de Stadsbrouwerij).

In de Raad van Advies probeer ik de belangen van alle grondeigenaren op de Wageningse Eng die hun grond een (voedsel) productie doel geven in het oog te houden. Ik denk dat ik velen persoonlijk ken, maar zeker niet allemaal. Neem contact met me op als er iets is dat de Stichting Wageningse Eng moet weten: c_almekinders@yahoo.com .

Jan Bakker

contact landeigenaren

Voor de landeigenaren maak ik deel uit van de Raad van Advies.
Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Wageningen heeft op de
Wageningse Eng 19.940 m2 = 1.994 ha, die door 105 volkstuinders gehuurd worden en 2 weilanden
worden verpacht. Van dit College maak ik als voorzitter deel vanuit.
Vanaf februari 2019 ben ik deel uit gaan maken van de Klankbordgroep bestaande uit
vertegenwoordigers van verschillende gebruikers- en belangengroepen, om input te leveren aan de
ontwerpvisie Wageningse Eng.
Op 15 juni 2020 is de Visie Wageningse Eng door de gemeenteraad van Wageningen vastgesteld.
Vanaf het voorjaar 2021 maak ik deel uit van de Raad van Advies van de SWE en ben het
aanspreekpunt voor de landeigenaren.
Mocht je vragen of suggesties hebben dan kun je altijd via mijn e-mail : jbakker@j.bakker.nl contact zoeken.

Martin Heutink

contact kwekerijen en pluktuinen

Voor de kwekerijen en pluktuinen op de Wageningse Eng zit ik in de Raad van Advies en ben ik aanspreekpunt voor zaken die de Eng aangaan.

Op Pluktuin Bloemrijk teel ik met een enthousiaste groep sinds 2007 biologische snijbloemen op de Wageningse Eng. Daarmee zijn wij een van de oudste biologische snijbloemenkwekerijen van Nederland. Biologische bloementelers gebruiken geen gif en kunstmest. Zo dragen wij bij aan de oplossing van grote maatschappelijke problemen in Nederland: schoon drinkwater en een betere volksgezondheid. Water zonder pesticiden hoef je immers niet te schonen. En als je niet in aanraking komt met bestrijdingsmiddelen als teler of omwonende, krijg je daar ook geen neurologische schade van. Samen met andere duurzame zelfoogst-tuinen op de Eng dragen wij zo bij aan een gezonde bodem, ecologische waarden en biodiversiteit in de tuin van Wageningen.

Heb je vragen, ideeën of concrete suggesties, dan hoor ik het graag: info@kwekerijbloemrijk.nl

Vacature

contact bewoners Noorder Eng Bennekom

Vacature

contact bewoners Noorder Eng Bennekom