Ecologie en biodiversiteit

De Eng speelt een belangrijke rol op het gebied van ecologie, maar slechts een klein deel daarvan behoort tot de ecologische hoofdstructuur en Natura 2000. Op dit moment loopt een project om de ecologische verbinding tussen het Binnenveld, de Eng en de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren.

De ecologische waarden kunnen verdeeld worden naar twee groepen:

  1. Soortgroepen, zoals akkervogels, vleermuizen, vlinders, wilde bijen, etc.
  2. Biotopen, zoals de zandpaden, akkerranden, volks-en bloementuinen, bermen, etc.

Voorbeelden van vogels zijn bijvoorbeeld enkele Rode-lijst soorten, roofvogels en uilen die in het gebied aanwezig zijn. Dankzij de Veluwe zijn er ook veel zoogdieren aanwezig, zoals hazen en vleermuizen.Maar ook reptielen, zoals de ringslang, hebben kansen op de Eng. Daarnaast zijn veel oude bomen van belang voor vleermuizen, spechten en marters. Ook de volkstuinen leveren hun bijdrage aan de ecologische waarden. In de tuinen worden veel vlinders aangetroffen evenals langs de akkerranden en er komen diverse insecten voor. Op het gebied van flora zijn er diverse akkersoorten, berm- en ruigtesoorten in de Eng. De cultuurhistorische zandpaden hebben bijzondere biotopen. Op het gebied van ecologie liggen er kansen op de Eng om deze waarde te versterken.
Bijvoorbeeld door bloemrijke bermen langs de (klompen)paden en wegen te voorzien. Deze kansen zijn vertaald naar een gewenst toekomstbeeld:

 Boerenlandvogels: bijvoorbeeld behouden en versterken Rode lijst-soorten;
 Bloemrijke vegetatie in bermen en grasland;
 Bloemrijke akkerranden;
 Rijk insectenleven: bijvoorbeeld versterken graslandvlinders en wilde bijen;
 Ruimte voor de Das, vleermuizen, kleine zoogdieren en zangvogels – verstevigde ecologische verbindingszone;
 Aanleg en onderhoud takkenrillen en insectenvoorzieningen;
 Afname verruiging zonbeschenen bosrand;
 Ecologisch beheer van paardenweiden.