Over de Eng

In juni 2020 werd door de Gemeenteraad van Wageningen de Visie voor de Wageningse Eng vastgesteld. Deze visie is bepalend voor de toekomst en o.a. de leidraad voor toekomstige bestemmingsplannen. Alle aanvragen op welke gebied dan ook, moeten voldoen aan de richtlijnen van de visie.
De visie spreekt van 4 kernkwaliteiten van de Eng:

  1. Een waardevol uniek landschap reliëfrijk, afwisseling besloten kamers, openheid en zichtrelaties;
  2. Cultuurhistorische waarden historische verkaveling en wegenstructuur (zandpaden, houtwalstructuren en wildwal);
  3. Ecologische waarden en biodiversiteit unieke diversiteit aan soortgroepen en biotopen;
  4. De ‘tuin van Wageningen’ In contrast met de omliggende stedelijke bebouwing heersen hier de waarden relatieve rust, donkerte en stilte met diversiteit in agrarisch en kleinschalig grondgebruik en recreatief medegebruik in een landschappelijke omgeving.

De aard van deze waarden en kernkwaliteiten is niet overal op de Eng hetzelfde. Daarom zijn deelgebieden aan te wijzen:

  • Het open middengebied in midden en zuidzijde;
  • Het groene kamers, linten- en houtwallengebied aan de noordzijde;
  • Het dynamisch lint aan de noordwestzijde, gelegen binnen het groene kamers, linten- en  houtwallengebied;
  • De bosrandzone aan de oostzijde.