Oprichting gebiedscoöperatie Wageningse Eng; Informatieavond op 15 november 2018

Naar analogie van eerdere coöperaties, waarbij burgers geld inleggen in grond in hun regio, zal er een coöperatie worden opgericht voor de Wageningse Eng, te beginnen met de aankoop van Perceel 112 aan de Hollandseweg.

Burgers en bedrijven die willen deelnemen kunnen voor € 5000,- een eigendomscertificaat kopen. Voor het specifieke perceel aan de Hollandseweg geeft dat een eigendomsrecht over 500m2. De eigenaren geven hun stuk grond bij de coöperatie in beheer. De coöperatie bestaat uit alle eigenaren samen die uit hun midden een bestuur kiezen. Dat bestuur doet voorstellen voor de duurzame benutting van de gronden. De coöperatie ontvangt pacht voor het ter beschikking stellen van deze gronden. De leden van de coöperatie (de eigenaren aldus) beslissen over de bestemming van deze middelen.

De deelnemers aan de coöperatie blijven eigenaar van het stuk grond en kunnen deze te allen tijden weer doorverkopen. Daarbij is de winst bij doorverkoop door een eventuele stijging in de grondprijs in principe voor de verkopende partij, tenzij deze daar vrijwillig van wil afzien en deze aan de coöperatie doneert.

De coöperatie heeft als doel: Gronden te verwerven met de inleg van de leden, om het duurzaam gebruik en inrichting van deze gronden mogelijk te maken op een wijze die passend is voor de Wageningse Eng. Daarbij wordt vooral gedacht aan biologisch agrarische bedrijven behoeve van een kwalitatief hoogwaardige voedselproductie en biodiversiteit op de Wageningse Eng, maar kunnen het ook heel andere maatschappelijk gewenste gebruiksfuncties zijn. Vertrekpunt is in ieder geval het bevorderen van medeverantwoordelijkheid van burgers en bedrijven met betrekking tot de voedselproductie, natuur, landschap – en biodiversiteitsdoelstellingen van de Wageningse Eng, te bereiken door de door de coöperatie te verwerven gronden.

Geïnteresseerd en overweegt u ook te investeren in gegarandeerd maatschappelijk en ecologisch rendement? : kom dan op 15 november om 19.30 naar WING, Hollandseweg 7E 6706 KN te Wageningen (ingang aan de achterkant van Sporthal de Vlinder, aanbellen bij de 1e verdieping). Aanmelden graag via: wageningseeng@gmail.com