Ook dit voorjaar weer droogteoverlast op de Eng


Stichting Wageningse Eng onderzoekt duurzame oplossingen voor de toekomst
De afgelopen periode was het weer flink raak. Er viel wekenlang nauwelijks regen. En dat doet zich op de droogtegevoelige, zandige Eng direct voelen. Om de plantjes niet te laten verdrogen wordt er dan ook flink bewaterd, zoals op de volkstuinen en pluktuinen. Ook voor de dierhouders is water onmisbaar. Goed nadenken over watergebruik en verantwoord waterbeheer nu en in de toekomst wordt steeds relevanter voor de Eng. Dit tegen de achtergrond van het veranderende klimaat met onregelmatige regenval en langere droogtes, een dalend grondwaterpeil en toenemende schaarste aan drinkwater.
Daarom heeft de Stichting Wageningse Eng (SWE) in 2022 een hierover vraag neergelegd bij de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research (WUR). Dit heeft uitgemond in een onderzoeksproject naar duurzaam watergebruik dat wordt uitgevoerd door wetenschappers en studenten. En er is een begeleidingsgroep met vertegenwoordigers van het Waterschap, Gemeente Wageningen, Wetenschapswinkel en SWE.
Dit voorjaar heeft een studentengroep gekeken naar mogelijke maatregelen om de waterproblematiek aan te pakken. Bewustwording, kennisdeling en communicatie over het watersysteem op de Eng, en over de urgentie en mogelijke opties van maatregelen is de eerste prioriteit. Trendanalyses laten zien dat er een neerslagoverschot is in winter en herfst en een neerslagtekort in voorjaar en zomer; het substantieel opvangen en opslaan van regenwater in de nattere periodes lijkt een eerste keuze te zijn. Ook wordt een palet aan waterbesparende maatregelen geopperd, zoals meer nadruk op de verbouw van droogtebestendige gewassen, het spotsgewijs water geven (en niet sproeien), het versterken van het waterbergend vermogen en infiltratiecapaciteit van de grond door de inbreng van compost en diermest, en het verminderen van de verdamping door te mulchen en minder verstoring van de bovengrond. Overigens bevelen de studenten ook specifieke watermaatregelen aan ten behoeve van de dieren en andere biodiversiteit op de Eng, b.v. door de aanleg van waterpoelen. Wat het meest geschikt en haalbaar is voor de verschillende watergebruikers hangt af van hun situatie en specifieke waterbehoefte.
De studenten benadrukken het belang om hierover met de gebruikers het gesprek aan te gaan. Hierbij moet ook gekeken worden naar het bestemmingsplan en de Visie Wageningse Eng en wat daar gesteld wordt b.v. over landschap en cultuurhistorische waarden. Hoe mogen stellages voor wateropvang eruitzien en wat zijn de mogelijkheden om watertonnen ondergronds in te graven?
Het studentenrapport en alle verdere informatie over het project zijn te vinden op de website van de WUR Wetenschapswinkel.

In het najaar organiseert de SWE een brede bijeenkomst met alle betrokkenen om gewenste maatregelen te concretiseren en te kijken wat hiervoor nodig is, ook in relatie tot het gemeentelijke Uitvoeringsplan en de Visie Wageningse Eng.

Informatie: Herman Savenije (herman.savenije@planet.nl)