Informatieavond ecologische inventarisatie Wageningse Eng

Informatieavond ecologische inventarisatie Wageningse Eng

De Wageningse Eng heeft een diversiteit aan natuurwaarden. Dit blijkt uit veldinventarisaties, die zijn uitgevoerd in 2022 door de KNNV Wageningen (Vereniging voor Veldbiologie) op initiatief van de Stichting Wageningse Eng (SWE). Op 31 januari om 19:30 uur presenteert de KNNV in de oude korfbalkantine op de Eng aan de Dolderstraat 88 wat is aangetroffen.  Iedereen is van harte welkom.

Bij de inventarisaties hebben verschillende werkgroepen van de KNNV onderzocht welke dieren en planten op de Eng voorkomen. Het ging om vogels, dagvlinders, vleermuizen, planten, mossen, korstmossen, paddenstoelen, nachtvlinders en nog wel meer. Werkgroepleden hebben in 2022 regelmatig in (heel) kleine groepjes langs interessante delen van de Eng gewandeld en noteerden hun waarnemingen en namen soms een klein monster mee voor latere identificatie.

Informatieavond  

Op dinsdagavond 31 januari presenteren vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen van de KNNV wat ze allemaal hebben gevonden. Ze blikken terug met een aantal korte presentaties over alle onderzochte soortgroepen. De avond start om 19:30 uur in de oude korfbalkantine op de Eng, aan de Dolderstraat 88. Inloop met koffie en thee is vanaf 19:15 uur. Wilt u bij deze avond aanwezig zijn? Deelname is gratis. U kunt u zich aanmelden via de voorzitter inventariseringscommissie van de KNNV Pieter Oomen (oomen.pieter@gmail.com).

Versterking biodiversiteit

De SWE zet zich in voor die rijkdom en diversiteit aan waarden en functies van de Eng. De stichting streeft ernaar om in overleg met de gemeente Wageningen, de gebruikers, eigenaren en bewoners een duurzaam beheer en een duurzame ontwikkeling te bevorderen. Een van de kernkwaliteiten van de Wageningse Eng zijn de ecologische waarden en biodiversiteit. Het is van groot belang dat deze kernkwaliteiten behouden blijven en waar mogelijk versterkt worden. Door de inventarisatie is er meer kennis ontstaan, waardoor de SWE de gemeente Wageningen, de gebruikers, eigenaren en bewoners beter kan adviseren en verder op weg helpen bij het versterken van de biodiversiteit. Zo zou bijvoorbeeld de ingezette ambitie om de ecologische verbindingszone, de verbinding tussen de Gelderse Vallei en de Veluwe, te realiseren voortgezet kunnen worden.