Handhaving

De gemeente heeft de SWE gevraagd om advies over handhaving op de Eng. Sinds de Gebiedsvisie is vastgesteld is gewerkt aan het bestemmingsplan en nu wordt er gewerkt aan de handhaving.

Ons advies is is grote lijnen als volgt:

  • De SWE wil af van de willekeur in de handhaving: Dat sommige typen overtredingen nooit worden aangepakt en andere telkens weer opduiken als: daar moeten we op handhaven. Gelijke monniken, gelijke kappen.
  • Prioriteit bij de handhaving zou moeten liggen bij de overtredingen die sinds het vaststellen van de visie zijn begaan. De SWE ziet dat het de gemeente momenteel niet eens lukt om wat er sinds de vaststelling van de visie allemaal onrechtmatig gebeurt in de gaten te houden.
  • Voor de reeds langer bestaande (pré-visie) overtredingen zien wij de prioriteit bij de overtredingen die de kernkwaliteiten het meeste aantasten.
  • In het hele visieproces is toegezegd dat voor de reeds langdurige overtredingen maatwerk geleverd zou worden, d.w.z. contact opgenomen met de eigenaar en samen een oplossing gezocht. De reden was dat je de eigenaren, die vaak best welwillend zijn, niet de schuld kunt geven van falend toezicht door de gemeente in de afgelopen 10-20-30 jaar.

Typen overtredingen die het agrarische karakter van de Eng het meest aantasten zijn onder andere het omzetten van landbouwgrond in tuinen of erven (veranderen van de bestemming), het omhagen van percelen met (wintergroene) hagen van meer dan de maximaal toegestane 1,50 meter en het oprichten van allerlei bouwwerken, zowel op en rond gebieden met de bestemming Wonen als in volkstuinen en agrarisch gebied.

Daarnaast spelen o.a. nog de opslag van materialen in percelen, het toenemen van beplanting, verharding van zandpaden en het plaatsen van lichtmasten.