Bijeenkomst Visie Wageningse Eng op zaterdag 26 November

Informatie- en Inspiratiebijeenkomst Visie Wageningse Eng

Wat kunnen we (samen) oppakken?

26 november 2022, 14.00 -17.00 uur (inloop 13.30 uur met koffie/thee)

Oude korfbalkantine, Dolderstraat 88

De Eng is een van de mooiste plekjes in Wageningen waar heel veel mensen van genieten. Het is een kleinschalig en gevarieerd cultuurlandschap dat zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld (en zal blijven ontwikkelen) door menselijk handelen en veranderend grondgebruik.

In juni 2020 heeft de Gemeente Wageningen de Visie Wageningse Eng vastgesteld. Hierin worden de vier kernkwaliteiten van het gebied benoemd (zie kader). Ook wordt op hoofdlijnen beschreven hoe deze kwaliteiten in de komende jaren te behouden en te versterken.

De Visie is tot stand gekomen met actieve participatie van eigenaren, gebruikers en andere betrokkenen, zoals bewoners, akkerbouwers, dierenhouders, volkstuinders, pluktuinhouders en kwekerijen. Dit heeft niet alleen de inbreng van lokale, “hands-on” kennis en ervaring gewaarborgd, maar ook geleid tot een breed draagvlak voor de Visie en grote bereidheid om samen aan de realisatie van de Visie bij te dragen.

Achtergrond en doel van de bijeenkomst

Maar hoe staat het nu met de uitvoering van de Visie? Wat hebben de Gemeente, SWE en andere betrokkenen sindsdien gedaan? Welke initiatieven en plannen zijn er in relatie tot de Visie ondernomen; en hoe staat het daarmee? Mede door Corona zijn veel zaken op de achtergrond geraakt en heeft niet iedereen meer even goed zicht op de huidige ontwikkelingen rondom de Eng.

Het is om deze reden dat de Stichting Wageningse Eng (SWE) deze middagbijeenkomst organiseert ter informatie en inspiratie van allen betrokken bij het wel en wee van de Eng. Naast (hernieuwde) aandacht voor de Visie zelf hoopt de SWE met deze bijeenkomst vooral een impuls te geven aan de uitvoering en om nieuwe ideeën en initiatieven te stimuleren. Wat kunnen we samen oppakken en hoe dit vorm te geven. Daarnaast hoopt de SWE feedback te krijgen hoe zij hieraan effectieve ondersteuning kan geven.

De Stichting Wageningse Eng zet zich in voor een mooie en duurzame Eng. Ze werkt hieraan door informatievoorziening, communicatie en overleg met Gemeente en betrokken partijen op de Eng; daarnaast via het entameren, coördineren, stimuleren en faciliteren van -al dan niet gezamenlijke – duurzame initiatieven.  De Visie is een belangrijke referentie voor SWE. Zie de SWE-website (www.wageningseeng.nl) voor verdere informatie.

Programma

Erik-Jan Bijlveld, wethouder Duurzaamheid en Klimaat, Groen en Landschap, zal vanuit de Gemeente een update geven over de stand van zaken rondom de Visie en haar uitvoering. Hij hoopt met de aanwezigen in gesprek te gaan over de rol en prioritaire activiteiten van de Gemeente om de Visie met elkaar vorm te geven. Arno Boon geeft namens de SWE haar visie op de uitvoering en hoe ze haar rol ziet.

Er zal ook ter illustratie en inspiratie een aantal lopende initiatieven worden gepresenteerd van de SWE en anderen, die al zijn opgepakt ter uitvoering van de Visie, zie het programma.

Contact:

Conny Almekinders – conny.almekinders@wur.nl

Herman Savenije – herman.savenije@planet.nl