NB
Nieuwsbrief no. 1. Oktober 2023

Stichting Wageningse Eng

Geachte lezer, u zult wel denken krijg nou wat, niet verwacht, toch gekregen!” En dan hopen wij dat u daarna uitroept: “Wat leuk!”.

Want laten we eerlijk zijn, het is reeds zo lang geleden dat de Stichting een briefbrief uitbracht, dat deze niet meer in de analen is terug te vinden.
Verontschuldigingen zijn op zijn plaats, sorry.

Inmiddels is er al een 3-tal jaren een nieuw bestuur en dit bestuur zoekt verbinding met de achterban en ja, u bent die achterban. En daar hoort dan regelmatige communicatie bij, b.v. zoals deze nieuwsbrief.

Wij sturen deze nieuwsbrief aan diegenen die hebben opgegeven via een bijeenkomst of via de website. U kunt te allen tijde dit abonnement opzeggen, via de link onderaan deze digitale versie. Maar u kunt natuurlijk de nieuwsbrief ook verspreiden aan vrienden en bekenden in uw omgeving, die mogelijk geïnteresseerd zijn in het wel en wee op de Wageningse Eng


Visie Wageningse Eng 2020
In juni 2020 werd de Visie goedgekeurd door de Wageningse Raad. Klik op de link om het gehele document plus bijlagen in te zien. Een belangrijk moment en een belangrijk document.


Na de vaststelling van de Visie kwam er weer leven in de Stichting en werd de Raad van Advies nieuw leven ingeblazen. Het bestuur ging aan het werk en zo ook de Raad van Advies . Het document is leidend voor ons doen en laten. Binnen dat kader (speelveld) wonen, werken, tuinieren, houden we beesten, telen we bloemen en mais, recreëren we. We? Ja, dat zijn wij en u, de gebruikers.

Website update 2023
Afgelopen zomer hebben we de website een update gegeven. We hebben de structuur opgetuigd naar analogie van de Visie.


Bijvoorbeeld ‘Over de Eng’ is opgebouwd uit de 4 kernkwaliteiten verwoord in de Visie. De website zal de komende maanden met nieuwe informatie worden geactualiseerd.

Uw feedback en suggesties voor de website worden ten zeerste op prijs gesteld. Dat kan via de contact-pagina of via een mailtje naar info@wageningseeng.nl of naar ondergetekende: marten@renkema.nl .

Om deze nieuwsbrief niet lang te maken een kleine opsomming waar we ons mee bezig houden hieronder.

Bestemmingsplan
De Visie is natuurlijk niet het bestemmingsplan. De Visie geeft het kader aan, het bestemmingsplan vult de details in. Er is een bestemmingsplan, maar dat is verouderd en moet herzien worden of beter gezegd; in lijn met de Visie gebracht worden. Dat is een hele opgave, want de afgelopen 20 jaar is er nauwelijks getoetst aan het geldende bestemmingplan en zijn in een aantal gevallen de kaders overschreden.

Reeds tijdens de Visie vergaderingen in 2019 is op ons voorstel afgesproken dat domweg handhaven met dwang niet de eerste stap zou moeten zijn, maar uitleggen, overleg en oplossingsgerichtheid de boventoon moet voeren.
Inmiddels is er een gebieds-regisseur aangesteld (binnen de gemeente) en dit najaar gaat die van start.

Daarnaast zal het hele project van bestemmingsplan en uitvoering, zodat we in lijn zijn met de Visie, een paar jaar in beslag nemen. We zijn er nauw bij betrokken en zullen naar verwachting begin 2024 een bijeenkomst organiseren om u te informeren en (belangrijk) uw input te verzamelen. Dit moet gemeenschappelijk gedragen worden.

Dus, wilt u meedoen of heeft u ideeën, laat het ons weten.

Volkstuinen en richtlijnen
De volkstuinders zijn een belangrijke en vooral grote groep gebruikers. Maar er is nogal verschil tussen de verschillende volkstuincomplexen hoe een en ander geregeld is. Herman Savenije en Jan Bakker van de Raad van Advies hebben het initiatief genomen om de richtlijnen van de verschillende complexen in kaart te brengen om kennis en informatie uit te wisselen.


In het tweede kwartaal van 2024 worden hun bevindingen gerapporteerd. Herman zal de voortgang bijhouden op de volkstuinen pagina van onze website.

Water en klimaat
We (initiatief Herman Savenije) hebben bij de wetenschapswinkel een klein onderzoeksprojectje voor elkaar gekregen in 2022. Met als oogmerk duurzaam watergebruik. Het eindrapport staat hier. Er komen niet meteen makkelijke oplossingen naar boven, maar wij denken dat het tijd is om na te denken over de toekomst i.c.m. het veranderende klimaat.


Hoe gaan we daar mee om? Kunnen over 10 – 20 jaar nog steeds op dezelfde manier onze gewassen verbouwen/telen en onze dieren houden? Schroom niet uw gedachten met ons te delen! Flexibel kunnen omgaan met veranderingen is een must zo denken wij.

Vacatures
Er zijn twee vacatures in de Raad van Advies (namelijk voor de dierhouders en bewoners Noord Eng). De Raad van Advies is opgebouwd vanuit de verschillende gebruikers en wellicht is een groep onderbelicht. Bijvoorbeeld de recreanten.


Wilt u die vertegenwoordigen of ons op een andere manier helpen? Contact ons! Ook extra bestuursleden – er zijn er nu maar 4 - zijn van harte welkom!

Neem contact op als u een bijdrage zou willen leveren. Alvast bedankt!

En dan nog effe dit
Op de Homepage staan nog twee items: het laatste nieuws en de Blog. De Blog willen we graag nieuw leven inblazen, dus een warm welkom voor de vloggers en bloggers onder u.

Tot zover onze eerste nieuwsbrief. Er spelen veel meer zaken die spelen op de Eng en die komen in de volgende nieuwsbrieven vast aan de orde.

Namens het bestuur en de Raad van Advies van de Stichting Wageningse Eng,

hartelijke groet, Marten Renkema
Email Marketing Powered by MailPoet